Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle inningskosten, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord, voortspringend uit een niet tijdige betaling, vallen ten laste van de koper.

Iedere vertraging van de betaling brengt eveneens voor de koper de verplichting mede van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest te betalen van 1% boven de intrestvoet ons aangerekend voor kaskrediet, en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding.

De betaling van de factuur is geen bewijs dat de intresten eveneens werden betaald.

Bij wanbetaling zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 12% met een minimu van 61.97€ en een aximum van €1859.20, onverminderd de gerechts-en uitvoeringskosten, en dit na ingebrekestelling per aangetekend schrijven.

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de factuur.

De overeenkomsten worden steeds gesloten in Kuurne en zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. De rechtbanken te Kortrijk zijn bevoegd in geval van betwisting of rechtsgeding. De verkoper behoudt zich nochtans het recht voor de geschillen in te leiden hetzij bij de rechtbank te Kortrijk of bij de rechtbank waar de koper inzake jurisdictie aan onderworpen is.